Skillnad för behandlare och patient

För behandlaren 
För den enskilda behandlaren ger SibeR-versionerna en möjlighet att följa patientens mående under behandlingens gång. Behandlaren har också möjlighet att lägga till ytterligare mätningar vid behov.  

Flaggor
För att hjälpa behandlaren att överblicka patientens arbete visas en grön flagga när patienten har avslutat en modul.

Om en patient har skattat fyra eller högre på fråga 9 från MADRS-S gällande livslust ger frågan en prioriterad flagga (röd). Prioriterade flaggor ses av samtliga behandlare på en enhet, detta för att eventuell suicidrisk inte ska missas. Varje enhet ansvarar för att ha en rutin för att hantera prioriterade flaggor

I Ångesthjälpen Ung Plus ges enbart prioriterad flagga vid högt värde på självskadefrågan i det valbara RCADS-25. Om inte formuläret ges rekommenderas att behandlaren stämmer av med patienten kring eventuella suicidtankar via annan kommunikation. 

För patienten 
För den enskilde patienten innebär SibeR-versionerna ett visst merarbete då hen behöver svara på ett antal formulär vid behandlingsstart och avslut och ett formulär inför varje modulstart.  

Patienten ges dock möjlighet att ta del av delar av sitt resultat och kan på så vis få en överblick över sitt mående under behandlingen.